+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Formål
Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som klient.

For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler/underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

1. Kontaktoplysninger

Jeg er ansvarlig for behandlingen af dine data. Mine kontaktoplysninger er:

Jette Hastrup
Tavlekærsvej 12
2650 Hvidovre

Tlf.: 28 94 47 00  

E-mail: info@jettehastrup.dk

Har du spørgsmål kan du kontakte mig via telefon, e-mail eller almindeligt brev.

2. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Bekræftelser på kurser, foredrag, køb af materialer mv.
  2. Informationer om ændringer på kurser, foredrag, webinarer etc.
  3. Informationer om nye kurser, foredrag, webinarer
  4. Gratis/købte materialer om fx NLP, Enneagrammet og Bio-sundhed.
  5. Journalisering ifm. psykoterapi eller udarbejdelse af Bio-sundhedsanalyser.

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke

Samtykkeerklæring:
Ifm. første session giver du samtykke til, at du er bekendt med, at du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine behandlinger. Oplysningerne kan være følgende: 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, civil status. Uddannelses- og ansættelsesforhold. Økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.

Fysiske/psykiske helbredsoplysninger. Sygdomme, indlæggelser og evt. medicinforbrug. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Seksuelle forhold eller orientering.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingesler. Din samtykkeerklæring påføres ikke dit  klientnummer jf. pkt. 6. Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr.  

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Jeg videregiver/overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det, og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

5. Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Kun fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

Oplysningerne behandles manuelt. Fysisk materiale opbevares aflåst. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Anvendes ikke. 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det gør du gør ved at kontakte mig. Se punkt 1.

Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1.

9a. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

9b. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

9c. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.d Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til mig på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.

11. Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Se Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk.